menu 1
menu 2
menu 3
menu 4
menu 5
menu 6
menu 7
menu 8
menu 9
menu 10
 
Fra Angelico: oznanenje / annunciation. 1438-50, freska na severnem hodniku samostana San Marco v Firencah.
 
Mojster Leonard: LOV NA SAMOROGA V ZAPRTEM VRTU / THE UNICORN HUNT IN THE CLOSED GARDEN. freska / fresco. 1504

Upodobitev Hortus Conclusus najdemo v Sloveniji zelo redko. Pravzaprav edina ohranjena. a izjemna slovenska izvedenka motiva je na severni steni v cerkvi sv. Andreja pri Moravčah.
 

(1) VIRTUALNO pomeni etimološko ZMOŽNOST DELOVANJA (v sebi ima vso možnost realizacije).
Virtualno ni sodoben termin, ki naj bi ga dobili z virtualno realnostjo. Poznali in uporabljali so ga že v srednjem veku in renesansi.

(2) Zanimivo je, da se v slovenščini beseda podoba uporablja v dveh legah,
vizualno in jezikovno (npr. v besedilu Svetega pisma: podoba iz Mojzesove knjige (1 Mz 18,1-13),...).

(3) figura - temeljen je smisel te besede. Figura ne služi temu, da bi pripovedovala zgodbo ali prikazovala vidni aspekt stvari; tako jo je razumel Alberti in tako jo razumemo danes. Funkcija figure je v tem, do se premesti iz slike v gledalčevo notranjost in postane njegova notranja podoba. Ta podoba se povezuje z drugimi podobami v mrežo svetopisemskih figur.
Na tak način se v subjektu oblikujejo vrline, ki naj bi jih človek imel. Svetopisemske figure oblikujejo skozi to mrežo naš notranji svet.

(4) misterij - Hans Belting v knjigi Slika in njeno občestvo v srednjem veku piše, da se spoznavanje verske realnosti (misterijev) veže na spoznanje, ki ga dosežemo z meditacijo. MISTERIJE BOLJ DOŽIVLJAMO, KAKOR JIH SPOZNAVAMO.
- Dr. Jure Mikuž v knjigi Mleko in kri: "...misterij, in prav to
je njegova vrlina; vanj je treba verjeti, ne pa se o njem spraševati."
- V osnovi vseh teoloških misterijev nastopa neka nelogi-
čnost (npr. brezmadežno spočetje v Oznanenju, grm ki je gorel in ni zgorel,...). Paradoksi imajo svoj razlog. Skozi nelogično strukturo nas
odvrnejo od posvetnega sveta in njegovega načina delovanja. Misterij ima funkcijo praga, ki ga prestopimo in se o njem ne sprašujemo, ampak ga
doživljamo. S tem dobijo podobe lastnosti časovne in prostorske neomejenosti. To so lastnosti, podobne delovanju misli in sanj.


(5) oznanenje je podoba iz Nove zaveze v kateri angel Gabriel oznani Mariji, da bo rodila sina. Oznanjenje je ključni misterij krščanske religije, saj gre za inkarnacijo Boga skozi Kristusovo rojstvo.

(6) "AVE MARIA GRACIA PLENA DOMINUS TECUM" angelov pozdrav v Oznanenju.

(7) Pse na freski v Moravčah so pri prebijanju vrat v zakristijo uničili.

(8) eden pomeni v hebrejščini "ugodje" (paradiž je torej stanje ugodja).

(9) kontemplacija: Tomaž Akvinski določa kontemplacijo kot "dejanje videnja Boga v sebi" (contemplatio nominat actum videndi Deum)

(10)"Raj je sožitje vseh bitij": Veš Slikar Svoj Dolg

(11)
Uporaba podobe - imago agens danes: moč vznika danes uporablja tržna ekonomija z reklamno strategijo. Na mestu potrošnikove odločitve pride do vznika vtisa - želje. želja tako ni več posameznikovo intimno
vprašanje, ampakje bila s podobo vtisnjena v nezavedno že prej. Sodobne vojne niso več krvave, temveč virtualne. Premestitev osrednje ženske
figure iz Marije v Venero se je zgodila na prehodu iz zgodnje v pozno renesanso, dandanes na primer so to Naomi Campbell, Madonna itd.

(12) eidos gr. podoba, eidetik, je nauk v psihologiji, ki preučuje nastajanje človeških predstav in pomen podob v oblikovanju teh predstav in se

 
Oznanjenje po Tizianu:
serija petih slik, zasnovana na Tizianovem Oznanjenju iz leta 1545. Angel Gabriel in Marija izginjata (ali se prikazujeta?) v amorfni strukturi potez. Dialektika med "uformljenim" in pulzijo nevidnega v Oznanjenju je prav gotovo predstavljala osrednje izhodišče intence Gerharda Richterja. Z uporabo retorike poteze čopiča (aufstrich) se je približal stanju dogodka kot takega.
 
 k s e n i j a . č e r č e line_redhortus conclususpika1esej  

Ona se je kazala kot bitje
Mir je imel telo
 

Izhodišča eseja temeljijo na tezah, podanih v delu Georgesa Didi-Hubermana Fra Angelico - dissemblance and figuration.
Osrednji problem, ki sem ga imela pri pisanju eseja, je bila neizrekljivost. Vendar to, da stvari niso izrekljive, še ne pomeni, da ne obstajajo.
Kot najbolj primeren pristop k osrednji temi se je ponujala hermenevtika. Ta veda se namreč kot metoda zmeraj pomika od tega, kar je očitno, k tistemu, kar je latentno in prav to strategijo je v polni meri uporabljala eksegeza.
Eksegeza (nauk o razlagi Biblije) v svojem srednjeveškem in renesančnem razcvetu ni udejanjala tistega kar je možno. Nasprotno. Popolnoma predano se je ukvarjala s tistim, kar je nevidno in s tistim, kar ni možno. Eksegezo so prakticirali kot ustvarjanje neskončnega sveta odnosov, kjer vsak del deluje v povezavi z drugim delom. Eksegeza je izumila odnose med besedami in svetopisemskimi podobami. Ustvarjala je uganke in obenem ohranjala mističnost svojega središča. Zato je slikarstvo postalo njeno pomembno področje, saj so bili njegovi materiali, barve, koncepti natančno tiste stvari, ki so lahko igrale igro dvoumnih pomenov, igro povezovanj in premestitev.

Teza o vlogi podobe v kontemplativni praksi v renesansi je pogojena z razumevanjem slikarstva v drugačni perspektivi, kot ga vidimo danes, ker je bila hermenevtična praksa tesno povezana z eksegezo.
V religioznem slikarstvu quattrocenta je bil pomen vsake podobe tesno povezan s pomeni Svetega pisma in to ne samo kot zgodbe. Podoba je služila spominu za obujanje notranjih vrlin, ki jih je Sveto pismo poskušalo uveljaviti pri človeku
.

esej1
esej_2


SPOMIN POSTANE PRAKSA VIRTUALNEGA (1)

Poglejmo si koordinate, iz katerih izvira umetnost spominjanja, in kako se intimno vključuje v slikarstvo. Frances A. Yates je zapisala, da je temeljnega pomena to, da umetnost spominjanja ARS MEMORIAE izvira iz srednjega veka.

Ta praksa temelji na vključevanju "notranjega kraja". Georges Didi Huberman loči dve prostorski definiciji: prostor in kraj. Prostor je geometrično izmerljiv prostor (od tukaj do tam), in je v zunanjosti ki nas obdaja. Kraj se nahaja v naši notranjosti. To je psihični kraj, kjer bivajo naši spomini, želje, misli, fantazme, to je kraj imaginacije.

Lahko bi rekli, da je kraj "prostor v psihi". Temeljnega pomena je delovanje oziroma vračanje kraja v sklopu nezavednega. Kraj se namreč skozi ciklično delovanje psihe iz spomina vrača v prisotnost. V srednjem veku se je na osnovi te psihične danosti razvila intenzivna virtualna praksa - umetnost spominjanja.

Sveto pismo je imelo svoj lastni semiotični svet. Ta svet je postajal verniku intimen skozi virtualno mrežo in z umetnostjo spominjanja. Virtualna mrežaje mreža, sestavljena iz bibličnih podob in figur naseljenih v notranjih krajih spomina. Krajevna topologija pa ima prav to lastnost, da se lahko vsaka posamezna podoba premešča in povezuje z drugimi podobami (2). Na ta način spomin postane praksa virtualnega in čas dobi ciklično strukturo.
Vsako figuro (3) ali podobo iz preteklosti spomin premesti v sedanjost, prenese v prisotnost.

Da bi razumeli prakso notranjega kraja in premika zavesti v umetnosti spominjanja, se poskusimo premakniti v čas, ki je to prakso uporabljal in izumil.

Pri primeru freske Oznanjenja (z upodobitvijo vrta, Hortus Conclusus, na levi) se vprašajmo: kakšen status je imel kraj za slikarja v 15. stoletju? Slikar je linijo horizonta v Oznanjenju dvignil na natančno določeno višino, tako da je prostor Oznanjenja možno opazovati le iz perspektive ko opazovalec kleči pred podobo, torej med molitvijo. Tukaj vidimo, da igra s perspektivo ne želi doseči tega, da bi slika učinkovala kot okno, odprto svetu, temveč je njen cilj navzočnost; in sicer navzočnost klečečega vernika, saj ga slika postavi v položaj za molitev.

Vprašajmo se naprej kako so lahko resnica (veritas), vrlina (virtus) ali teološki misterij (4) pristojnost slike? Zanima nas, zakaj ima slika zmožnost dotikanja, obujanja naših arhetipskih globin in kako nas podoba zaznamuje?

Za začetek si poskusimo predstavljati biblične podobe kot del posameznikovih vprašanj. Poskusimo si
predstavljati, da je virtualna mreža svetopisemskih figur predstavljala tudi njihovo bližino. V nasprotju z današnjo resmčnostjo je bila realnost vere neposredno povezana z življenjem samim.


KAJ JE TOREJ HORTUS CONCLUSUS?

Najprej je to biblični citat iz Visoke pesmi (4,12), v katerem ženin primerja svojo nevesto z zaprtim rajem, z zaprtim vrtom. Besedilo iz Stare zaveze so krščanski eksegeti v različnih obdobjih na veliko komentirali. To so zagotovo počeli zato, ker je ta veličastna pesem o alegoriji telesa dovoljevala teologom konstrukcijo enigmantične prefiguracije same teme Kristusove inkarnacije v Oznanjenju (5).

Visoka pesem je eno najbolj telesnih besedil v Bibliji saj se v njem pojavljajo Ijubezenske besede kot
"poljub", "prsi", "lica", "vrat" in "stegna". Vsa telesna podobnost naj bi nas povzdignila k odprtemu in hkrati skrivnostnemu pomenu, k pomenu brez dna.

Zaprti vrt je forma, ki se je v slikarstvu intenzivno pojavila v obdobju srednjega veka in renesanse, ta tema pa se se razvijala že v gotiki v gojenju kulta Marijine nedolžnosti. V njem najdemo Marijo v obzidanem vrtu, polnemna najrazličnejših podob-figur. V naročje se ji je zatekel samorog. Arhangel Gabriel stoji pred vrati, ki vodijo v vrt.

Vrt obdaja visoka ograja, ki prepoveduje vstop ter hkrati virtualizira in objema figure, ki so v njem: zaprta vrata-"porta clausa", studenec žive vode, Davidov stolp, zlata vrata-"porta aurea", Aronovo palico, skrinjo zaveze, posodo v kateri je bila spravljena mana-"urna aurea", pelikana, goreči grm-"rubus Moysis" (2 Mz;16,14 -18), zapečaten studenec iz Visoke pesmi: "Zaprt vrt si moja sestra, nevesta, zaprt vrelec, zapečaten studenec". Ena zanimivejših figur, ki je v Visoki pesmi pravzaprav ne najdemo, je somorog, figura, ki označuje Marijino čistost. Za samoroga velja, da ga ni možno ujeti živega, ker je premočan. Mit pripoveduje, da obstaja en sam način, kako ujeti samoroga. Ujeti ga je možno samo tako, da se uleže v naročje neomadeževane device. Čistost device je edini kraj, kjer se samorog ukloni. Takrat lahko pridejo lovci in ga ulovijo, ulovijo tisto, kar je nemogoče ujeti.

Figura Marijine čistosti, ki je sredi grešnega sveta ostala nedotaknjena je tudi Gedeonovo runo "velus Gede-onis", saj je prav tako čudežno postalo vlažno sredi suhe zemlje in ostalo suho, ko je bila zemlja vlažna.
Lilija označuje Marijino devištvo. V Visoki pesmi jo najdemo večkrat, ko ženin povzdiguje telo svoje neveste: Tvoje prsi so kakor dva mladiča, gazelina dvojčka, ki se paseta med lilijami".

Angelov pozdrav iz Oznanjenja (6) najdemo v obliki traku, ovitega okrog tako imenovanih čistih ali jasnih vrat-"porta clara". Pred njimi stoji angel Gabriel, ki ga spremljajo štirje psi (7). Psi pomenijo v renesančnih simbolih zvestobo (osnovni koren angleške besede faithfull-zvestoba, je beseda faith-vera). Vsak od štirih psov označuje vrlino, prisotno v trenutku Oznanjenja: Usmiljenje (Misericordia). Resnico (Veritas), Pravičnost (Justicia) in Mir (Pax).
Porta clausa, porta aurea, porta clara nam govorijo o Mariji dobesedno kot o vratih. Torej je Marija kraj, kamor moramo vstopiti.

esej_3besej_3a


Martin Schongauer: sveti lov / the holy hunt. 1450. Musee d'Unterlinden, Colmar


KRAJ JE AKTIVEN PRINCIP ZAPLODITVE

Če razumemo, da je Marija kraj, je ta kraj namenjen plodnosti vseh figur in form, saj se virtualno v sebi nikoli ne neha razmnoževati. Kot intenzivna rodnost se je pripravljeno razcveteti v vsakem možnem trenutku. V tem smislu razume ekseget vrt in njegove globine: Marijin vrt se ponuja kot slikovna površina zato, ker skriva ves svet skrivnosti, ves labirint pomenov. Celoten vrt predstavlja Marijo-kraj, ki je ploden in deviški, odprt in zaprt, enigmatičen in znan. Toda kaj označuje vrt kot predpodoba v teologiji? Označuje, da Marija predstavlja temeljni kraj. Bivališče podobnosti Bogu. V Oznanenju ima vlogo oskrbnice kraja za umesenitev nevidnega. Prav ona dialektizira vidno in nevidno.


BESEDA POSTANE MESO


Tako kot smrt je tudi rojstvo kraj, kjer določene stvari postanejo vidne. V Oznanjenju je maternica kraj, kjer se dogodi metamorfoza (telo metafore postane realno), metamorfoza se udejani.


PARADISUS (8)


Hortus conclusus kot forma označuje stanje, v katerem je bila Marija v času Oznanjenja. Ključna beseda je STANJE. Ko jo obišče angel, je Marija že v stanju kontemplacije (9), v stanju, ki označuje "dejanje videnja Boga v sebi".
Albert Veliki je ta kraj označil kot svet čistine, "SVET V SEBI" (mundus in se).
Eksegeti nam razlagajo zakaj je Marija vrt, ki je zaprt. Po njihovi razlagi je tako zato, ker je vrt zaprt za vse zunanje zaznave, saj so v tem stanju vse vrline in vse lepote v Mariji.

Eksegeza ne trdi samo tega, daje vrt (figura) Marije, trdi tudi, da je Marija sama vrt. Figuralna funkcija kraja vrta je trenutek v mreži. Zato je sam vrt kot sprejemnik zgrajen tako, da je to kraj spomina na rajski vrt, ki ga je izgubila Eva (če angelov pozdrav, besedo ave, beremo od zadaj naprej, dobimo besedo eva). Obrat besede označuje, da v Oznanjenju Marija obrne dejanje izvirnega greha.

Beseda paradisus (raj (10))je v krščanski tradiciji popolnoma enakovredna besedi hortus (vrt). Tomaž Akvinski piše v Summa theologica, da je Raj locus hominis - kraj par excellence za človeška bitja - a le zato, ker je ta kraj neupodobljiv v prostorski realnosti. Zatorej ne iščimo prostora, iščimo kraj v njegovi figuralni funkciji.

ZAZNAMOVANJE S PODOBO

Vsi srednjeveški viri umetnosti spomina so razvili cele teorije o imago agens, delujoči podobi (11). Kraj spomina ni navaden kraj. Lahko rečemo, da ga psiha "ustvari" znotraj sebe, da bi v njem ohranila podobo (eidos (12)). Skozi kraj naj bi se slike (figure) usidrale in delovale v naših notranjih podobah. Človeška notranjost zaznamuje človeška dejanja in tako podoba postaja realnost. Spomin postaja prostor in postaja materija.
Zapisali smo že, da je kraj aktiven kraj zaploditve. Torej Hortus conclusus pravzaprav ni nič drugega kot forma, ki pripomore k aktivaciji kraja.

FORMA

Torej ni bistveno vprašanje kaj je forma Hortus conclusus, temveč prej to. kako forma naredi, da vznikne tisto kar je "uformljeno". Glede tega si oglejmo pojem forme, kot ga podaja Alenka Zupančič.
»Navajeni smo na izpeljave, ki koncept forme povezujejo s pojmom čistega kakor tudi s pojmom univerzalne-ga. Predstavljamo si tudi, da je (čista) forma rezultat procesa "očiščenja", t.j. dela pri nečem kar je že tu in kar moramo "izprazniti" vseh partikularnosti. Vendar pa obstaja tudi neka druga predstava, v skladu s katero je forma začetek vsakega procesa, bodisi kot neko v svoji čistosti že izgubljeno izhodišče, ki pa je vendar še prisotno kot "arhetip" ali ideal, bodisi kot nekaj, kar sovpada s samim aktom stvarjenja kot "uformljenim". Materija je torej tisto, kar "je za določiti", forma pa je tisto, kar določa. Materija je dana, forma pa tvori njeno konfiguracijo, zamejitev, razliko. Forma je torej nekakšna "aktivacija" materije, proces njene definicije oziroma njenega določanja. Vtem smislu je vsak proces, ki poteka na področju spoznanja, proces "formiranja". To implicira, da lahko vsaka forma sama postane materija za neko novo ("višjo") formacijo. V transcedentalnem smislu je forma torej "prikazovanje", pojavljanje kot tako. Je tisto, kar naredi, da zaznamo stvari - vključno z nami samimi..."

esej_ric4
Gerhard Richter: oznanjenje po Tizianu / annunciation according to Tizian, 1973, olje
na platnu / oil on canvas, 150 x 200 cm


esej_ric5

Gerhard Richter: oznanjenje po Tizianu / annunciation according to Tizian, 1973, olje
na platnu / oil on canvas, 125 x 250 cmesej_ric6

Gerhard Richter: oznanjenje po Tizianu / annunciation according to Tizian, 1973, olje
na platnu / oil on canvas, 155 x 200 cmesej_ric7

Gerhard Richter: oznanjenje po Tizianu / annunciation according to Tizian, 1973, olje
na platnu / oil on canvas, 150 x 200 cm


esej_ric8

Gerhard Richter: oznanjenje po Tizianu / annunciation according to Tizian, 1973, olje
na platnu / oil on canvas, 150 x 200 cm


FORMA KOT AKTIVACIJA


Zapisali smo že, da ni Hortus conclusus pravzaprav nič drugega kot forma, ki pripomore k aktivaciji kraja. Tu bomo končali z besedami in pustili Zaprti vrt s Heglovo izjavo: "Lepemu svetu ni nič tako neznosno kot pojasnjevanje". Zaprti kraj obstaja kot arhetipska danost. To je kraj, ki ga predstavlja maternica, vendar ne fizično.

Misterij človeka kot bitja se ontološko vedno dotika neizrekljivega. In dejstvo je, da Hortus conclusus je in bo tudi za zmeraj ostal popoln in skrivnosten kraj.


LITERATURA:

Hans Belting: SLIKA IN NJENO OBČESTVO V SREDNJEM VEKU. Studia Humamtatis, 1999 Ljubljana, str.95

Hans Belting: THE INVISIBLE MASTERPIECE, 2001, University of Chicago Press

Roger Brooke: JUNGOVA METODA V LUČI FENOMENOLOGIJE, Poligrafi, letnik 1996 št. 3/4, str.71-106

Georges Didi-Huberman: FRA ANGELICO; DISSEMBLANCE and figuration.v angl. jezik prevedla Jane Marie Todd. 1995 University of Chicago Press

Peter Gorsen: ZUR PROBLEMATIK DER ARCHETYPEN IN DER KUNSTGESICHTE; Kunstforum 127, str.238-245

Lise Gotfredsen: THE UNICORN. Aberville Press Publishers, 1999 N.Y.

Lev Menaše: CERKEV SV. LENARTA V KRTINI IN CERKEV SV. ANDREJA NA DOLAH. Kulturni in naravni spome­niki Slovenije. Ljubljana 1984. Založba Obzorja v Mariboru

Lev Menaše: FRESKE V PODRUŽNIČNI CERKVI SV. ANDREJA PRI MORAVČAH IN MOJSTER ZAPRTEGA VRTA. ZUZ, n.v.,XTV-XV, Ljubljana 1978-79

Lev Menaše: MARIJA V SLOVENSKI UMETNOSTI. Mohorjeva Družba, Celje 1994

Jure Mikuž: KRI IN MLEKO. Studia Humamtatis, 1999 Ljubljana, str.105

POLIGRAF I, letnik 1996 Št. 3/4: RELIGIJA IN PSIHOLOGIJA CARL GUSTAV JUNG

Gerhard Richter: KATALOG (BAND I), TEXTE (BAND II), TERKUBERSICHT 1962-92 (band III). Edition Cantz, 1993

Anne Rorimer: NEW ART IN THE 60S AND 70S; REDIF INING REALITY, 2001 London, Thames and Hudson

SVETO PISMO, založila Britanska biblična družba. Ljubljana 1975

VSSD: BESEDA SLIKE (knjiga) 1984-1995. Analecta, Ljubljana 1997

Alenka Zupančič: PASSAGE L'ART ALI UMETNOST KOT DEJANJE. Prvi del; RAZPOL II, 1999 št.7-8. Drugi del: PROBLEMI, 2000 št.1/2